ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಾಚಿ ಪಾಂಡೆ, ಐಎ&ಎಎಸ್

ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 30ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು